co

Valitsussektori 2016. aasta eelarve on nominaalses ja struktuurses ülejäägis 25. juuli 2017

  • Rahandusministeeriumi hinnangul oli 2016. aasta valitsussektori eelarvepositsioon nominaalses ülejäägis 0,3% SKPst ja struktuurses ülejäägis 0,7% SKPst
  • Eelarvenõukogu hinnangul on 2016. aasta struktuurne positsioon kooskõlas riigieelarve seadusega
  • Senine kogemus näitab, et hinnangud struktuursele eelarvepositsioonile võivad hiljem oluliselt muutuda
Rahvamajanduse arvepidamise metoodika (ESA 2010) raamistikus, millel põhinevad nii Eesti kui ka Euroopa Liidu eelarvereeglid, ületasid valitsussektori eelarve tulud kulusid summas, mis vastas 0,3%-le SKPst. Vaatamata aeglasele majanduskasvule oli maksulaekumine jätkuvalt väga hea. Tööjõumaksude mõjul kasvas valitsussektori maksutulu aastaga ligi 6%, mis võimaldas samas tempos kasvatada ka valitsussektori jooksevkulusid.

Rahandusministeeriumi hinnangul on valitsussektori eelarve struktuurne ülejääk 2016. aastal 0,7% SKPst. Ehkki arvulised hinnangud eelarvepositsiooni kohta on institutsiooniti erinevad, viitavad enamik neist tasakaalus või ülejäägis struktuursele eelarvepositsioonile.

Samas näitavad varasemad kogemused, et tagantjärele võivad hinnangud Eesti majanduse seisule võrreldes tema potentsiaaliga ja sellest tulenevalt ka struktuursele eelarvepositsioonile oluliselt muutuda. Seetõttu ei saa eelarvepoliitika kujundamise seisukohalt riigi majandusaasta koondaruandes esitatud hinnangut struktuurse ülejäägi suurusele pidada lõplikuks.

Kokkuvõttes on eelarvenõukogu hinnangul 2016. aasta eelarvetulem kooskõlas eelarvereeglitega.

Eelarvenõukogu arvamus ja põhjalikum seletuskiri 2016. aasta struktuurse eelarvepositsiooni eesmärgi saavutamise kohta on esitatud siin: 2016_arvamus_struktuurne.pdf

Lisateave:
Raul Eamets
Eelarvenõukogu esimees
Tel: 514 0082
E-post: raul.eamets@ut.ee

Riigieelarve seaduse järgi peab eelarvenõukogu pärast riigi majandusaasta koondaruande valmimist avaldama oma arvamuse valitsussektori struktuurse eelarvepositsiooni eesmärgi saavutamise kohta. 2016. aasta eelarve-eesmärgi seadmisel tuli lähtuda nõudest, et valitsussektori eelarve oleks vähemalt struktuurses tasakaalus.